Reference no.: CF-32972941
Company description See more offers
   
 

.NET developer - Zaventem

Ref.: CF-32972941

.Net Developer - ZaventemZaventem

DitDit bedrijfbedrijf is eeneen gevestigdegevestigde waardewaarde in, u raadtraadt hethet alal bijbij hethet lezenlezen van dede locatielocatie, dede luchtvaartsectorluchtvaartsector.

ZowelZowel in BelgiëBelgië, alsals in dede rest van Europa, is dezedeze organisatieorganisatie zeerzeer actiefactief aanwezigaanwezig in beeldbeeld en in dede luchtlucht om dede passagierspassagiers op veiligveilig en met eeneen full service op hunhun bestemmingbestemming tete krijgenkrijgen. BijBij ditdit allesalles komtkomt veelveel kijkenkijken en uiteraarduiteraard is IT eeneen meermeer dandan belangrijkebelangrijke schakelschakel binnenbinnen hethet bedrijfbedrijf.

Om hunhun team tete versterkenversterken, is ditdit bedrijfbedrijf op zoekzoek naarnaar 2 .Net developers. ZowelZowel juniors, mediorsmediors, alsals eeneen senior komenkomen in beeldbeeld!

.Net ontwikkelaarontwikkelaar - omgevingomgeving:

AlsAls .NET ontwikkelaarontwikkelaar gaga jeje werkenwerken in hethet nieuwenieuwe finance development team binnenbinnen dede applicatieapplicatie ontwikkelingontwikkeling departementdepartement. JeJe komtkomt terechtterecht in eeneen team van 3 ontwikkelaarsontwikkelaars, waarbijwaarbij dede teamleadteamlead eeneen ervarenervaren rot is binnenbinnen hethet vakvak die jeje absoluutabsoluut gaatgaat ondersteunenondersteunen tijdenstijdens dede projectenprojecten. DezeDeze projectenprojecten vallenvallen onderonder verschillendeverschillende divisiesdivisies binnenbinnen hethet bedrijfbedrijf, waardoorwaardoor hethet steeds uitdagenduitdagend blijftblijft.* JeJe gaatgaat high-quality code schrijvenschrijven ( die leesbaarleesbaar, testbaartestbaar en aanpasbaaraanpasbaar is)
* JeJe voorzietvoorziet hethet finance development team van feedback over hunhun code en neemtneemt ookook graaggraag feedback over van dede experts binnenbinnen hethet team
* JeJe gaatgaat zelfzelf testentesten ontwikkelenontwikkelen en hethet werkwerk van jouwjouw collega'scollega's testentesten.
* JeJe werktwerkt in hethet SCRUM context.

.Net ontwikkelaarontwikkelaar - profielprofiel:* Recent afgestudeerdafgestudeerd alsals ontwikkelaarontwikkelaar of tochtoch alal ervaringervaring alsals .NET developer op zakzak. JeJe gaatgaat in contact komenkomen met verschillendeverschillende technologieëntechnologieën, maarmaar hethet is Key datdat jeje kenniskennis hebthebt van hethet .NET framework en C#
* JeJe beschiktbeschikt bijbij voorkeurvoorkeur over eeneen Bachelor diploma
* JeJe bent leergierigleergierig om technischtechnisch nognog steeds verderverder tete groeiengroeien in jeje rolrol
* JeJe spreektspreekt NederlandsNederlands.
* TeamplayerTeamplayer!

WatWat kunnenkunnen zeze joujou aanbiedenaanbieden?* NaargelangNaargelang jouwjouw kenniskennis en expertise verdienverdien jeje eeneen attractiefattractief brutoloonbrutoloon
* ExtralegaleExtralegale voordelenvoordelen zoalszoals: MaaltijdchequesMaaltijdcheques, HospitalisatieHospitalisatie, Laptop, Internetvergoeding...Internetvergoeding... zijnzijn aanaan dede ordeorde
* KortingKorting op reizenreizen!
* HoogkwalitatieveHoogkwalitatieve omgevingomgeving waarinwaarin jeje steeds technischtechnisch wordtwordt uitgedaagduitgedaagd
* 23 verlofdagenverlofdagen die nognog kunnenkunnen oplopenoplopen
* FlexibeleFlexibele werkurenwerkuren
* FiereFiere werkgeverwerkgever om voorvoor tete werkenwerken!

Ben jeje geïnteresseerdgeïnteresseerd in dezedeze opportuniteitopportuniteit? StuurStuur jeje CV naarnaar g.belcastro[at]computerfutures.be of belbel naarnaar 03/613.30.00.

Company description

PARTNERS IN PEOPLE, SINCE 1986
-----------------------------------------------------------------------
Working with a range of clients, from SMEs to large multinationals and high-profile brands, we have the largest client base of any IT staffing business across Europe

From single vacancies to large-scale projects, our proficiency in providing exceptional IT professionals across the board has carved our reputation as a secure and significant supplier partner.

Show full description
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Analyst Programmer Developer / Programmer ASP.NET C# .NET
My account Not yet registered?