Gebruiksvoorwaarden van ictjob.be

1. Algemeen; Werkingssfeer


a. Deze gebruiksvoorwaarden van ictjob SPRL/BVBA, Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart, België ("ictjob" of "wij") zijn van toepassing op de overeenkomst (hierna de "Overeenkomst" genoemd) tussen ictjob enerzijds en de gebruikers (ook "Gebruikers" of "u" genoemd) anderzijds, die geïnteresseerd zijn in of gebruik maken van een loopbaandienst die wordt aangeboden op www.ictjob.be en www.ictjob.lu (hierna gezamenlijk "Dienst" genoemd). Dergelijke websites worden hierna gezamenlijk aangeduid als "ictjob Platforms". Als u een werkgever bent, zijn deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing, maar wel onze Algemene verkoopsvoorwaarden.

Voor bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, waarover wij u afzonderlijk zullen informeren. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Indien u onze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert dan mag u onze Diensten niet gebruiken.


b. De Diensten onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het individueel zoeken naar werk door natuurlijke personen als werknemer of als freelancer. Het is niet toegestaan de door ons aangeboden Diensten op commerciële wijze te gebruiken, bijvoorbeeld ter promotie van de Diensten van een bedrijf.


2. Doel van de Overeenkomst en Reikwijdte van de Diensten

ictjob biedt een verscheidenheid aan loopbaandiensten via de Platforms. ictjob wil uw levenslange loopbaanassistent zijn. Als uw levensperspectief verandert, u zich aan het ontwikkelen bent of als u nieuwe doelen bereikt, biedt ictjob de juiste loopbaanbegeleiding. Wij streven ernaar om een langdurige relatie op te bouwen, en een product en Dienst aan te bieden die 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is en waarmee u uw leven en de toekomst in eigen hand kunt nemen.

U kunt bepaalde Diensten gebruiken zonder registratie. De registratie van een Job Alert of een ictjob Account biedt u echter extra functionaliteiten en Diensten.


a. Diensten beschikbaar zonder registratie

Zonder de registratie van een Job Alert of een ictjob Account kunt u alle Diensten gebruiken die beschikbaar zijn op onze website zonder registratie. U kunt vooral door vacatures bladeren die op onze website zijn gepubliceerd.


b. ictjob Account

Bepaalde Diensten zijn alleen beschikbaar als onderdeel van een ictjob Account.
Als u een overeenkomst aangaat voor een ictjob Account, kunt u gebruik maken van aanvullende Diensten zoals hieronder beschreven. U kunt zich registreren voor een ictjob Account zoals beschreven in paragraaf 3.


aa. Job Alert

U kunt zich via onze Platforms abonneren op een Job Alert. Dit betekent dat u dan regelmatig e-mails zult ontvangen over advertenties die overeenkomen met een profiel dat vooraf door u is gedefinieerd en / of past bij uw zoekgedrag op de ictjob platforms.


bb. Solliciteren

U kan solliciteren op advertenties gepubliceerd op onze website. Indien de recruiter gebruik maakt van het ictjob sollicitatie formulier dan zal de sollicitatie op onze website bewaard worden en ter beschikking worden gesteld van de recruiter. Ter verduidelijking, indien een recruiter gebruik maakt van zijn eigen sollicitatie formulier, dan zal u doorgestuurd worden naar zijn formulier zonder dat er een ictjob account aangemaakt wordt.


cc. ictjob CV

U kunt een CV aanmaken in uw ictjob account, deze zal verschillende CV-gerelateerde informatie bevatten en door u geleverde bijlagen. Als u bijlagen aanlevert, analyseren we de inhoud en structuur in een geautomatiseerd proces en gebruiken we een dergelijke analyse om de diensten die we u leveren te verbeteren. U kunt kiezen uit twee instellingen voor een Profiel. Namelijk een offline of online profiel. Bij een online profiel kan u er voorkiezen om uw persoonlijke gegevens te verbergen. U kunt de instellingen te allen tijde wijzigen.

Wij gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt als onderdeel van uw CV om u op basis van uw CVgegevens functieaanbevelingen te doen die tegemoet komen aan uw wensen. We kunnen uw profielgegevens ook gebruiken om formulieren op onze platforms vooraf in te vullen, en dit voor elke andere dienst die we aan u leveren.

Als u ervoor kiest om uw Profiel online te publiceren dan verleent u toegang (inclusief een zoek- en downloadfunctionaliteit) tot uw profiel en datum van de laatste update hiervan. U maakt hierbij eveneens het delen van uw profiel en de bijlagen mogelijk. Deze toestemming verleent u aan ictjob klanten die toegang tot de Ictjob database hebben aangekocht of op een andere wijze recht tot het gebruik van de Ictjob CV-database zijn bekomen, of andere diensten onderwelke recruiters toegang kunnen hebben, of voorzien kunnen worden met CV’s van gebruikers met oog op het invullen van vacante functies (“Kandidaat Profielklanten”) . Deze kunnen dan een opmerking toevoegen aan uw CV. Deze Kandidaat Profielklanten kunnen e.g. recruiters of werkgevers zijn. Als deel van een openbare CV kunnen we uw CVgegevens eveneens gebruiken om uw publiek beschikbare zakelijke gerelateerde sociale media profielen te vinden en een link naar deze te bezorgen aan Kandidaat Profielklanten. We kunnen uw CV ook analyseren met als doel deze volledig of gedeeltelijk, actief voor te stellen aan Kandidaat Profielklanten. Aangezien Ictjob klanten van over de hele wereld een toegang to the “Direct Search Database” kunnen kopen, het respectievelijke rekruterende bedrijf kan zich buiten de EU of de Europees Economische Ruimte (“EER”) bevinden, kan deze data ook verspreid worden naar dergelijke derde landen.

We zullen informatie die opgeslagen is in uw ictjob CV ook gebruiken om uw zoekervaring te verbeteren en u meer relevante vacatures aan te bevelen op onze platforms of via een Job Alert. In deze context zullen we gegevens die niet gebruikt kunnen worden om u direct te identificeren, samen met een pseudoniem gebruikers-ID, opnemen in een statistische database.

Wij garanderen of noch geven opslagcapaciteit voor uw ictjob CV. Wij behouden ons het recht voor om het datavolume voor het uploaden van gegevens tijdelijk of permanent te beperken, in het bijzonder indien dit noodzakelijk is om technische redenen, bijvoorbeeld om de Dienst te onderhouden of te optimaliseren.


dd. Toepassing bij anonieme vacatures

Een anonieme vacature is een vacature die het rekruterende bedrijf niet onthult. Als u reageert op een anonieme vacature, sturen wij uw sollicitatie met motivatiebrief en alle daarin opgenomen gegevens door naar de klant van die vacature. Wij voeren geen periodieke controle uit op de inhoud van uw berichten. Wij hebben echter wel het recht om dit te doen. Wij zullen uw begeleidende brief niet doorsturen als de inhoud ervan in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. Verder zullen wij ook eventuele "lock flags" voor specifieke bedrijven accepteren als u ons de gedetailleerde en juiste naam (naam en rechtsvorm van het bedrijf) en het adres hebt gegeven. Vanwege het tijdrovende onderzoek kunnen wij geen "lock flags" voor een hele groep van bedrijven of een hele organisatie accepteren.


ee. Toepassingsgeschiedenis

Binnen uw ictjob account bewaren wij uw sollicitaties voor vacatures die op de ictjob platforms zijn gepubliceerd in een geschiedenis die toegankelijk is via uw ictjob account.


ff. Vacature gerelateerde mailings

We kunnen u ook vacature gerelateerde mailings sturen met betrekking tot ictjob Diensten die vergelijkbaar zijn met de ictjob Diensten die u reeds gebruikt indien u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dergelijke e-mails. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen alle nieuwsbrieven van ictjob. Wij zullen u informeren over uw recht op bezwaar bij het registreren van uw e-mailadres en in de respectievelijke nieuwsbrief. Wanneer u onze e-mailberichten niet langer wenst te ontvangen, klikt u op de link om af te melden dewelke in elk bericht aanwezig is en/of neemt u contact met ons op www.ictjob.be/contact-us.


c. Stage Agent

U kunt zich via onze Platforms abonneren op een Stage Alert. Dit betekent dat u dan regelmatig e-mails zal ontvangen met informatie over stage vacatures die gepubliceerd werden op onze platforms.


3. Registratie voor een ictjob Account


a. Als u een ictjob Account of een Stage Agent wilt aanmaken, dient u ons een geldig e-mailadres en wachtwoord te verstrekken, dat wij zullen opslaan.


b. Nadat we uw aanvraag voor het aanmaken van een ictjob Account of een Stage Agent hebben ontvangen, bevestigen we de ontvangst van deze aanvraag met een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen u en ons voor uw ictjob Account of Stage Agent komt tot stand wanneer wij respectievelijk uw ictjob Account of Stage Agent activeren. De voltooiing van de registratie door u vormt alleen een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. ictjob behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de totstandkoming van de overeenkomst te accepteren of te weigeren. Er bestaat geen recht om de sluiting van een overeenkomst te vorderen.


c. U moet de gevraagde informatie en gegevens volledig en naar waarheid verstrekken. U bent verantwoordelijk om uw contactgegevens (met name uw e-mailadres) up-to-date te houden en te zorgen dat u gecontacteerd kunt worden onder het opgegeven adres en dat het e-mailadres niet wordt overgedragen aan een andere persoon. Als één van de verstrekte gegevens verandert, moet u de gegevens onmiddellijk aanpassen en corrigeren. In het geval van onvolledige of onjuiste informatie die door u wordt verstrekt, heeft ictjob het recht om uw account en de toegang tot ons platform tijdelijk of permanent te blokkeren en / of te beëindigen in overeenstemming met de hierin opgenomen clausule (zie 10.).


d. Elke gebruiker mag slechts één account aanmaken. Het account is niet overdraagbaar.


4. Herroepingsrecht

Als u onze Diensten als consument gebruikt in de zin van artikel I.1.2 ° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, hebt u recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen.


Informatie over uw Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen de 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van dit contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige

ictjob SPRL/BVBA,
Terhulpsesteenweg 6B,
1560 Hoeilaart,
België
Telefoonnummer: +32 (0)2 725 73 00
www.ictjob.be/contact-us


verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


5. Verplichtingen en Verantwoordelijkheden van de Gebruiker


a. Gebruikers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de hardware en internetverbinding die nodig is om onze Diensten te gebruiken.


b. Zorg ervoor dat de Diensten onder een ictjob Account alleen door u worden gebruikt. U dient toegangsgegevens en wachtwoorden strikt vertrouwelijk te houden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van toegangsgegevens en wachtwoorden en alle acties die plaatsvinden in verband met het gebruik van uw ictjob Account. Als een onbevoegde derde daadwerkelijk of hypothetisch toegang heeft gehad tot uw inloggegevens (e-mailadres in combinatie met het wachtwoord), dient u dit onmiddellijk aan ictjob door te geven en het betreffende wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen.


c. U mag niet illegaal handelen in het kader van het gebruik van onze Diensten en/of de toepasselijke wetgeving overtreden, in het bijzonder:

• mag u ons geen inhoud verschaffen die
- intimiderend, aanstootgevend, schadelijk voor de jeugd of op andere manieren illegaal is;
- de rechten van derden schendt, in het bijzonder copyrightwetten, persoonlijkheidsrechten of andere eigendomswetten;
- vertrouwelijk is, bijv. bedrijfsgeheimen omvat;


• mag u zich niet voordoen als een andere persoon, bijvoorbeeld als een overheidsambtenaar, een vertegenwoordiger van ons, of doen alsof er een relatie met dergelijke personen bestaat, valse gebruikersnamen of onderscheidende kenmerken op andere manieren manipuleren en/of de oorsprong van inhoud verhullen, die wordt verzonden in verband met de Dienst;

• mag u geen advertenties, junk- of massa e-mails, kettingbrieven, sneeuwbalsystemen of andere commerciële communicatie opslaan, publiceren en/of verzenden;

• mag u geen gebruik maken van schraap- of soortgelijke technieken, om inhoud te verzamelen voor een ander doel, om deze opnieuw te publiceren of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor de Diensten zijn bedoeld;

• mag u geen gebruik maken van technieken of geautomatiseerde andere Diensten die tot doel hebben om gebruikersactiviteiten onjuist weer te geven of te laten zien, bijvoorbeeld door bots, bot-netten, scripts, apps, plugins, extensies of andere geautomatiseerde instrumenten te gebruiken om accounts te registreren, inhoud af te spelen, berichten te verzenden, commentaar te leveren of andere handelingen te verrichten;

• mag u een natuurlijke persoon of een bedrijf niet lastigvallen, bedreigen, beledigen, belasteren, vernederen of discrimineren op grond van geslacht, ras, religie of overtuigingen, of onjuiste feiten over een natuurlijke persoon of rechtspersoon vermelden of verspreiden;

• mag u geen persoonlijke gegevens van een andere gebruiker verzamelen, opslaan of doorgeven, voor zover de betreffende persoon niet heeft ingestemd;

• mag u geen links plaatsen naar inhoud van derden, die in strijd zijn met de voorschriften van deze Gebruiksvoorwaarden of andere voorschriften.


d. Alle informatie in uw CV en alle andere informatie of inhoud die u aan ons verstrekt ("Inhoud") moet waar zijn. Dat betekent dat het niet is toegestaan om zonder hun toestemming CV aan te maken voor derden of voor niet-bestaande personen, en dat elke profielafbeelding die u verzendt uw persoon moet weergeven.


e. Inhoud die u aan ons verstrekt mag geen virussen, wormen of een andere schadelijke code bevatten. Persoonlijke gegevens die u verstuurt naar of verstrekt aan ictjob mogen geen van de volgende gegevens bevatten en u garandeert dat dit niet het geval is:

• ras of etnische afstamming

• politieke opvattingen

• godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen

• lidmaatschap van een vakbond

• genetische gegevens

• biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon

• gegevens over gezondheid

• gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon


f. Als u persoonlijke gegevens naar andere gebruikers of recruiters verzendt, gebeurt dit op eigen risico. ictjob kan het daadwerkelijke gebruik van uw persoonlijke gegevens door de ontvangers niet controleren. Controleer daarom de identiteit van de ontvangers van uw gegevens voordat u deze verzendt. U moet uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld niet naar een privé e-mailadres sturen. Verder adviseren wij om bepaalde gevoelige gegevens niet naar recruiters te sturen, ook niet als zij daarom vragen. Dergelijke gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld het paspoortnummer, sofinummer of bankgegevens.


6. Licentie in en voor uw Gebruikersinhoud


a. U mag onze Diensten gebruiken en Inhoud naar ons verzenden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij onderzoeken dergelijke Inhoud niet en claimen geen eigendomsrechten met betrekking tot deze data. Door de Inhoud aan ictjob aan te bieden, geeft u ons de opdracht om deze op te slaan, te hosten en - indien van toepassing - de inhoud beschikbaar te maken voor het publiek. Wij gebruiken uw Inhoud in overeenstemming met de Overeenkomst tussen u en ons onder deze Gebruiksvoorwaarden. Door uw Inhoud aan ictjob te verstrekken, verleent u een niet-exclusieve, territoriaal onbeperkte licentie voor de duur van de Overeenkomst, om de Inhoud te gebruiken voor het doel van de levering van de Diensten die vallen onder uw Overeenkomst met ons, waaronder het recht om te bewaren, reproduceren, formatteren, herformatteren, technisch bewerken, verzenden, beschikbaar stellen, analyseren van de inhoud om deze te laten analyseren, statistisch te evalueren en / of deze statistisch te laten evalueren door onszelf of door derden.


b. U verzekert en garandeert dat u alle rechten bezit, of een licentie in en voor de Inhoud heeft die nodig is om de rechten zoals beschreven in paragraaf 6 a te verlenen aan ictjob, en dat de Inhoud en het gebruik ervan door ictjob onder de Overeenkomst met u niet in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wettelijke voorschriften en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.


7. Tarieven

De Diensten van ictjob onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn gratis.


8. Geen garantie; Back-upkopieën


a. We bieden geen garantie voor de valuta, nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel van inhoud op onze Platforms. We bieden ook geen garantie voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen Gebruikers van onze Platforms als sollicitanten en een werkgever.


b. ictjob garandeert niet dat de door ons aangeboden Diensten op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvaltijden van de (online) Dienst kunnen niet worden uitgesloten. Vanwege technische of operationele redenen is een tijdelijke beperking van de beschikbaarheid mogelijk. Dit is met name mogelijk met betrekking tot de capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van de gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van technische maatregelen die nodig zijn voor een regelmatige of verbeterde prestatie.


c. ’ictjob’s servers worden regelmatig en zorgvuldig gebackupt. Gegevensverlies is echter niet uitgesloten. Voor zover u gegevens verzendt of uploadt - ongeacht de vorm - raden wij u aan back-ups te maken. Dit geldt ook voor het geval u uw contract met ons beëindigt, omdat wij na het wissen geen kopie van uw gegevens meer bewaren, behoudens wettelijke opslagverplichtingen.


9. Aansprakelijkheid


a. Wij zijn volgens de wet aansprakelijk voor schade (i) die het gevolg is van een letsel van leven, lichaam of gezondheid dat gebaseerd is op een plichtsverzuim door ictjob, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent van ictjob, (ii) die het gevolg is van het ontbreken van een door ictjob gegarandeerde toestand, (iii) veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, ook door onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten, alsmede (iv) veroorzaakt door kwaadwillig gedrag van ictjob.


b. In geval van materiële schade of geldelijke schade veroorzaakt door licht nalatig gedrag van ictjob, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent van ictjob, is ictjob alleen aansprakelijk in geval van een wezenlijke schending van een contractuele kernverplichting, maar alleen voor het bedrag van de schade die typisch en voorzienbaar is bij het sluiten van het contract. Contractuele kerntaken zijn dergelijke taken waarvan de uitvoering een goede naleving van een overeenkomst mogelijk maakt en waarop de overeenkomstsluitende partijen regelmatig mogen vertrouwen.


c. Een eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.


d. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is verdere aansprakelijkheid van ictjob uitgesloten.


e. Voor zover de aansprakelijkheid van ictjob is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en plaatsvervangende agenten van ictjob.


10. Beëindiging


a. De overeenkomst met U voor de ictjob Account of Stage Agent en de geleverde Diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen.


b. Wanneer de Overeenkomst voor ictjob account of Stage Agent wordt beëindigd, zullen we al uw persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen verwijderen of uw gegevens opslaan in een niet-persoonlijke vorm, tenzij de verwerking wettig en noodzakelijk is voor een ander doel.


11. Intellectuele Eigendomsrechten voor en op onze Platforms


a. Onze Platforms en alle aangesloten software, databases, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, ontwerpen en aanvullende inhoud, namen en handelsmerken zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en aanvullende eigendomsrechten. Tussen u en ictjob wordt ictjob beschouwd als de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten.


b. Op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke bepalingen, verleent ictjob een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Platforms en de Dienst te gebruiken. U mag (i) de Platforms of de Dienst niet gebruiken voor de ontwikkeling van andere Diensten; (ii) geen functionaliteiten van de Platforms of de Dienst activeren of gebruiken waarvoor u geen gebruiksrecht hebt; (iiii) de broncode niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren om de functies ervan te onderzoeken, tenzij dit wettelijk verplicht is.


12. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming


Wij behandelen uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We gebruiken of publiceren deze alleen wanneer dit in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden noodzakelijk is. Elke verzameling en verwerking van persoonsgegevens van gebruikers vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens op onze Platforms vindt u in ons privacybeleid.


13. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden


a. Verandering van Diensten waarvoor registratie vereist is

Wij behouden ons het recht voor om de Diensten waarvoor een registratie vereist is (ictjob Account of Stage Agent) te wijzigen of aan te passen, voor zover

(i) de wijzigingen of aanpassingen uitsluitend ten goede komen aan de geregistreerde gebruikers, of

(ii) de wijzigingen of aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder als de huidige juridische situatie verandert of om te voldoen aan een rechterlijke of officiële beslissing, of

(iii) de wijzigingen of aanpassingen geen significante invloed hebben op de functies of Diensten of uitsluitend van technische of organisatorische aard zijn.


b. Wijziging van Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor Registratie is vereist

(i) Wij behouden ons het recht voor om onze Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor een registratie is vereist (ictjob Account of Stage Agent) te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging van de Gebruiksvoorwaarden die ten nadele van u zijn, zullen wij u minstens 4 weken van tevoren informeren: a) bij uw volgende login over een overeenkomstig schermmasker of b) via een e-mail.

(ii) Voor zover de wijziging van de gebruiksvoorwaarden tevens een wijziging van het doel van de gegevensverwerking inhoudt, waarbij de gegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel waarvoor zij waren verzameld, gebeurt dit alleen wanneer dit rechtmatig is op grond van de toepasselijke bepalingen (waaronder Art. 6, lid 4, van het GDPR). Bovendien informeren wij u vooraf over de naleving van de wettelijke bepalingen.


(iii) Bovendien behouden wij ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor een registratie vereist is, aan te passen of te wijzigen, voor zover

• de wijziging of aanpassing uitsluitend ten goede komt aan de geregistreerde gebruiker, of

• de wijziging of aanpassing noodzakelijk is om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen, met name wanneer de huidige juridische situatie verandert, of om te voldoen aan een rechterlijke of officiële beslissing, of

• de wijzigingen of aanpassingen geen significante invloed hebben op de functies of Diensten of uitsluitend van technische of organisatorische aard zijn.

• ictjob volledig nieuwe Diensten of elementen van Diensten introduceert, waarvoor een prestatie specificatie in de gebruiksvoorwaarden nodig is, tenzij dit nadelig zou zijn voor de huidige gebruikersrelatie.


c. Wijziging van Diensten of Gebruiksvoorwaarden voor Diensten die beschikbaar zijn zonder registratie

Voor Diensten die beschikbaar zijn zonder registratie zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing in hun huidige versie die is gepubliceerd op het Platform wanneer u de Dienst gebruikt; wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.


14. Toepasselijk Recht; Plaats van Vestiging en andere Bepalingen


a. Op deze Overeenkomst en de interpretatie ervan is Belgisch recht van toepassing. Als u een consument bent, mag deze rechtskeuze er overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 593/2008 echter niet toe leiden dat u de bescherming verliest die u geniet op grond van dwingende bepalingen uit hoofde van het recht dat (bij gebreke van een rechtskeuze) van toepassing zou zijn geweest.


b. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling scheidbaar geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet laten. In dat geval wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een wettelijke bepaling.


c. Kennisgeving voor geschillenbeslechting:

We zijn niet verplicht en bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures door een arbitragecommissie voor consumenten. Op het Europese online-platform voor geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vindt u informatie over alternatieve geschillenbeslechting (Opmerking: op dit moment nemen wij niet deel aan dit programma).[versie: 26042018]Modelformulier voor Herroeping

Modelformulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugsturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan ictjob SPRL/BVBA, Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart, België, www.ictjob.be/contact-us

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten (*)/de verrichting van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum

______________________
(*)Doorhalen wat niet van toepassing is