Company description See more offers
   
 

3D-ICT - Java Ontwikkelaar (Jr / Mr / Sr)

Voor één van onze klanten in Brussel zijn we op zoek naar meerdere Java Ontwikkelaars (Junior / Medior / Senior).

 • Begrip van de basisconcepten van Agile / Scrum (E2E Agiliteit; Mindset; Business Value; Openheid voor change,....) Heeft de nodige praktische (hands-on) ervaring om deze basisconcepten van Agile / Scrum toe te passen.
 • Je kan use cases, diagrammen en andere informatie consulteren.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met gedistribueerde Versiebeheersystemen (VCS), waaronder GIT.               
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met volgende OO Concepten en technieken: Abstractie, Encapsulatie, Overerving, Polymorfisme, Interface, High Cohesion, Design Patterns, (Multi)Threading.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met SQL, het kunnen lezen en schrijven van Queries in een Oracle Databank.                           
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Error handling. Je beperkt je code niet tot Happy Flows, maar hebt tevens voldoende aandacht voor Error handling
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met basisvoorwaarden voor een goede (Unit) test (onafhankelijkheid van andere testen en van testdata, Flaky Tests, ...). Je draagt bij tot een sluitende teststrategie en kan deze uitwerken.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het aanmaken, uitvoeren en opvolgen van (Unit) testen in JUnit, Mockito en MockMVC.                           
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het aanmaken, uitvoeren en opvolgen van Integratietesten.                           
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met een IDE (bv. IntelliJ). Je bent vertrouwd met de voornaamste built-in tools, ondersteunde frameworks en shortkeys.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met niet-functionele requirements. Je bent je bewust van de nood aan niet-functionele requirements zoals Security, Performantie en Onderhoudbaarheid.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met (functionele) Security concepten als Authenticatie, Authorisatie en Identificatie, Backend Validatie.                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met JavaScript. Je bent vertrouwd met de basisconcepten, client- en server side.                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met CSS.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met HTML.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Wireframes, Prototypes en Mockups. Je dient deze niet zelf te ontwerpen, maar kan deze correct interpreteren en implementeren.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het programmeren binnen een gekozen architectuurmodel.               
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Service-oriëntatie (SOA) en MicroServices.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Synchrone en Asynchrone verwerking.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met volgende principes: Single responsibility, Open/closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Databanken in MicroServices context.
 • Je hebt ervaring en diepgaande kennis omtrent het opzetten van een Java applicatie en haar afhankelijkheden mbv Apache Maven. Je bent vertrouwd met het Project Object Model, de repository, overige plugin's en modules.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Ontwerppatronen (Design Patterns). Je kan deze herkennen, toepassen en onderscheiden (Oberver, Model-view-controller-model, Singleton, ...).
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met volgende principes: Cohesive, Loosely Coupled, Encapsulated, Assertive, Non-Redundant.                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met begrippen, objecten en DDL-commando's van een Relationele Databank: Primaire steutels (Foreign Keys), Databasenormalisatie (Normaalvormen), Database tabellen.
 • Je hebt ervaring en diepgaande kennis omtrent het gehele Spring Ecosysteem en modules: Spring (Framework), Inversion of Control, Model-View-Controller, Transaction Management, Spring Boot.            
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Web API's / Web services: SOAP (XML), Rest (JSON). Je kan de toepassing hiervan toelichten. Je kan een WSDL en WADL interpreteren, hebt begrip van XML Schema (XSD).
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met API Testing en bijhorende tools: SoapUI (Pro), Swagger, Postman, Rest-assured.                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het inplannen en opvolgen van automatische testen na een nieuwe deploy.                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het schrijven en implementeren van (geautomatiseerde) testen in Spring.               
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het aanmaken, uitvoeren en opvolgen van (Unit) testen in het JavaScript testingframework Jasmine. Je bent vertrouwd met Assertions en Test Doubles (Spies).
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Messaging / Queing en hoe je hiermee omgaat in je code. Je hebt ervaring met Apache ActiveMQ of soortgelijke tools.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Angular 2+ . Je kan een basiscomponent aanmaken, integreren in een bestaande module of een nieuwe module opmaken. Je bent vertrouwd met de voornaamste competenties: Debugging, Data Binding, Directives, Services & Dependency Injection, Routing, Observables, Handling Forms, Making HTTP requests, Authentication & Route Protection, Dynamic Components, Optimizing Angular Apps en Deploying Angular Apps.
 • Heeft kennis van Jira
 • Je kan de nodige informatie terugvinden en opslaan via Confluence
 • Je bent vertrouwd met de aanpak en concepten van DevOps
 • Je bent vertrouwd met de basisprincipes van Continuous Integration / Continuous Developement.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met de automatiseringsserver Jenkins en haar voornaamste plugins.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met gecentraliseerde en geautomatiseerde builds, met branch en merging strategieen zoals Trunk Based Development.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met alle stappen van het Releasebeheer en -proces."""
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met ORM (Object-relational Mapping), Hibernate en Jakarta Persistence (Java Persistance API).                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met SonarQube. Je kan de resultaten hiervan correct interpreteren.                           
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het reviewen van code (statische testen) en het geven van feedback.                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met een Code Review via Merge Request vanuit bv. GIT.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het aanmaken, uitvoeren en opvolgen van (Unit) testen in het testingframework Karma.                           
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het aanmaken, uitvoeren en opvolgen van (Unit) testen in het JavaScript testingframework Jest.                           
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het aanmaken, uitvoeren en opvolgen van (Unit) testen in het Selenium.                           
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Applicatieservers (bv. WebLogic, WebSphere, Tomcat, ...).                                       
 • Je kent de principes van privacy by design
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Security by Design
 • Je hebt ervaring met het aanpassen van code op basis van de uitkomsten van code reviews en statische code analyse tools                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Performantie, elementen die Performantie beinvloeden (cfr. Memory Leak, Database calls, Caching, KISS Design, Monitoring- & Testtooling bv. JMeter)
 • Je hebt basiskennis van Linux. Je kan connecteren met de server. Je kan logfiles consulteren.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met TypeScript. Je bent vertrouwd met haar voornaamste features.                                       
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met de principes van Reactive State Management en NgRx.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Angular JS. Je kent de voornaamste verschillend en toepasbaarheid met Angular 2+.                                       
 • Je bent vertrouwd met de ontwikkelmethode TDD. Je kan beargumenteren waarom en wanneer deze wel of niet toe te passen.                           
 • Kunnen toepassen van inschattingstechnieken (oa. Pokerplanning).
 • Kennis van sprintplanning volgens story punt telling (backlog).
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Contract Testing / Pact.
 • Je hebt kennis Reverse Proxy, Load Balancing, ...
 • Maken van de sprintplanning
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het concept Containerisatie en Docker. Je bent vertrouwd met het container-orkestratiesysteem Kubernetes.                           
 • Je bent vertrouwd met concepten Domain-driven design, Event Driven Architectuur, Command Query Responsibility Segregation (CQRS) en Event Sourcing.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met volgende principes: Garbage Collection, Geheugenbeheer (Memory Management), ...               
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Databaseversioneringstools (bv. Redgate Flyway).
 • Je kan preventieve best practices toepassen om onder andere de OWASP Top 10 security risico's te vermijden; zoals SQL Injections Preventie, Wachtwoordbeheer
 • Je weet wat goede gewoontes zijn in verband met sleutelbeheer voor encryptie en geheimen
 • Je bent vertrouwd met de ontwikkelmethode BDD. Je kan beargumenteren waarom en wanneer deze wel of niet toe te passen. Je bent vertrouwd met de Gherkin Syntax en Cucumber/SpecFlow.
 • Je hebt ervaring en kennis van visualisatie en monitoring van data. Bij voorkeur ervaring met ELK Stack, Dynatrace of soortgelijke. Je kan hieruit de nodige conclusies trekken.
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van secure reusable patterns
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van secure code reviews
 • Je hebt een brede kijk (helikopterview) 
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met het opzetten van een Relationele Databank.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met NoSQL.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Elasticsearch.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met Apache NiFi ter verwerking en distributie van data.
 • Je hebt ervaring en diepgaande kennis omtrent het Axon Framework.

Company description

3D-ICT is een veelzijdig ICT-oplossingsgericht bedrijf dat zich specialiseert in Consultancy, Managed Services/Staffing en Cloud Computing.

Show full description
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Developer / Analyst Programmer Java / J2EE